យើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំសាងសង់

រោងចក្ររបស់យើងមានផ្ទៃដីដើម ៦០០០ ម ២ នៅឆ្នាំ ២០២០ យើងបានពង្រីកហាងលក់ទំនិញដោយបន្ថែមទំហំ ៥៤០០ ម ២ ។

ជាមួយនឹងតម្រូវការដ៏ធំនៃផលិតផលរបស់យើងយើងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំសាងសង់រោងចក្រធំជាងមុន

news (4)


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិនា -៥០-២០២១